Disclaimer

Gebruik van de website
 
Door de Site en/of de Diensten te gebruiken, verbindt u zich ertoe:
- u verantwoordelijk te gedragen, met respect voor de contractuele en wettelijke bepalingen en meer in het bijzonder, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn, geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie te verzenden;
- de veiligheid van de Site of de Diensten niet te schenden of in het gedrang te brengen, bijvoorbeeld door, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn: i) verbinding te maken of trachten te maken met beveiligde delen zonder u vooraf in te schrijven of toelating te ontvangen, of ii) gelijk welke daad te stellen met de bedoeling de Site, de Diensten, het netwerk, de software of de hardware te beschadigen, te vernietigen of hun goede werking te verstoren;
- alle informatie die gedurende een inschrijving op een beveiligd deel zijn uitgewisseld, in het bijzonder de wachtwoorden,  als vertrouwelijk te behandelen en Claessens NV  op de hoogte te brengen indien deze informatie aan derden bekend zou worden gemaakt;
- ervoor te zorgen dat alle informatie die u op gelijk welke wijze en voor gelijk welk doel aan Claessens NV  verstrekt volledig en correct is en dat u het recht bezit om deze informatie te verzenden;
- uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële of reclame-informatie of ongevraagde elektronische post te verzenden;
- geen inbreuk te maken op de rechten van Claessens NV  of van gelijk welke derden. Deze rechten omvatten onder meer de intellectuele rechten in de ruime betekenis van de term, de sui generis rechten, de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beeldrecht.
Uw gebruik van Site en/of de Diensten, met inbegrip van de beveiligde delen waarvoor u vooraf moet registreren, alle informatie die u direct of indirect via de Site verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Site communiceert, vallen onder uw eigen risico en uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.
 
 
Intellectuele rechten
 
Claessens NV  is de eigenaar van de inhoud van de Site en van de logo‚Äôs, merken, databanken, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. Claessens NV  behoudt zich alle en in het bijzonder de intellectuele rechten voor op alle elementen van de Site die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten in de ruime betekenis van de term (met inbegrip, onder anderen,van auteursrecht, merkenrecht,  industri√´le recht, beeldrecht en sui generis recht). De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toelating van Claessens NV .
U mag de Site weergeven, doorlopen en raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor uitsluitend persoonlijk en priv√©gebruik. Het feit dat u de toelating krijgt om op de Site te surfen, betekent niet dat U een licentie hebt gekregen op het geheel of een gedeelte van de elementen die beschermd worden door een intellectueel recht waarvan Claessens NV  de houder is. U bezit dus geen enkel recht op deze elementen.
 
 
Aansprakelijkheid van Claessens NV 
 
De presentatie en de inhoud worden u geleverd ‚Äòin de staat waarin zij zich bevinden‚Äô. Claessens NV  geeft geen expliciete of impliciete waarborgen voor de toegankelijkheid van de Site of de Diensten, de juistheid van de gegevens, de geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Claessens NV  kan bovendien op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site of de Diensten weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen. Claessens NV  is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gebonden is aan (i) het gebruik van de Site, de Diensten of informatie op de Site, (ii) de onmogelijkheid om de Site of de Diensten te gebruiken of (iii) de weigering van de toegang tot de Site of de Diensten. Indien de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Claessens NV  voor schade in strijd zou zijn met de wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van Claessens NV  beperkt zijn tot het door de wet toegelaten maximum.