Filosofie

In een evoluerende maatschappij waarin tijd steeds belangrijker wordt, wordt meer en meer de nadruk gelegd op een korte uitvoeringstermijn; dit echter wel met behoud van een hoge kwaliteit.

De firma Claessens NV is een dynamische organisatie die de uitdaging wil aangaan om deze – ogenschijnlijk tegenstrijdige – doelstellingen (kwaliteit én snelheid!) toch te verenigen. Claessens NV beschouwt deze  elementen immers beiden als onderdeel van kwaliteit.
Kwaliteit kan dan ook worden beschouwd als sleutelbegrip in de bedrijfsfilosofie van de firma Claessens NV. Hierbij wordt gestreefd naar kwaliteit op technisch, dienstverlenend en maatschappelijk vlak.

Technische kwaliteit
De firma Claessens NV wil de uitvoering van de werkzaamheden in eerste instantie laten gebeuren volgens de technische eisen van de klant, de regels van goed vakmanschap en de van toepassing zijnde technische voorschriften, regels en normen. We kiezen er dan ook resoluut voor geen toegevingen te doen op het vlak van kwaliteit van de uitvoering.
Door een kwalitatief goede uitvoering worden naderhand immers herstellingswerken – en dus extra kosten – vermeden.

Om dit waar te maken wordt ook gekozen voor kwalitatief gereedschap, materiaal en materieel, alsook voor degelijk opgeleide arbeiders en projectverantwoordelijken. Hiertoe wordt een doordacht investerings- en opleidingsbeleid gevoerd.
Om deze kwaliteit blijvend te kunnen waarborgen opteert de firma Claessens NV voor een weldoordachte, gestage groei.

Dienstverlenende kwaliteit
We zijn er ons van bewust dat een tevreden klant een goede klant is. Een tevreden klant keert immers terug en zorgt voor de nodige mond-tot-mond reclame. We willen er in de eerste plaats dan ook ‘zijn’ voor de klanten.

Het streven naar klantentevredenheid uit zich in een snelle en correcte communicatie met de klant, een flexibele ingesteldheid, de snelheid van de dienstverlening, een goede voorbereiding van de uit te voeren werken, het respecteren van de uitvoeringstermijnen en planningen (in het bijzonder de start- en einddata), het aanbieden van een correcte prijsofferte en dito afrekening van de uitgevoerde werken.

Maatschappelijke kwaliteit
Gegroeid uit een familiale onderneming draagt de firma Claessens NV het begrip ‘menselijkheid’ hoog in het vaandel. Er wordt dan ook bewust gekozen voor ethisch en duurzaam ondernemen.
Binnen de firma vertaalt dit streven naar een maatschappelijk verantwoord ondernemen zich onder meer in een bijzondere aandacht voor veiligheid en hygiëne op de werkvloer, een correcte opvolging op vlak van ziekteverzuim, arbeidsongevallen en tijdelijke werkloosheid, de voortdurende evaluatie van de eigen werknemers, de kansen tot opleiding (intern en extern) en de mogelijkheden tot inspraak.
De aandacht die hieraan wordt geschonken komt voort uit de overtuiging dat een werknemer maar kwalitatief werk kan afleveren als hij of zij zich goed voelt binnen de firma.

Binnen het bedrijf heerst dan ook de overtuiging dat het streven naar kwaliteit binnen de eigen werking van het bedrijf rechtstreeks zijn invloed heeft op de kwaliteit bij de uitvoering.
Ook op het vlak van kwaliteit in een sociaal-maatschappelijke context willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom wordt er o.a. bijzondere aandacht besteed aan de milieuproblematiek.